Transport

MediCarrier är Region Stockholms egna transportbolag, med främsta uppgift att distribuera miljöanpassade sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt tillhandahålla transporttjänster för regionens enheter och entreprenörer.

MediCarrier ansvarar för att optimera och samordna transporter åt Region Stockholm för bl.a. internpost, blod- och medicinska prover, farligt avfall, stycke och partigods samt akuta transporter.

Transporttjänster

Bud- och lastbilstransporter omfattar huvudsakligen sporadiska uppdrag, dvs. uppdrag som inte är planerade i förväg, samt schemalagda bud inom Region Stockholm. Verksamheten bedrivs dygnet runt årets alla dagar.

Transporterna sker i huvudsak på uppdrag av enheter inom Region Stockholm alternativt av enheter med vårdavtal, knutna till Region Stockholm. Det kan vara transport av medicinska prover, blod, organ, internpost, läkemedel, radioaktivt gods, sterilgods, paket m.m. I verksamheten ingår även buduppdrag med utryckningsfordon som körs med blåljus och sirener. Behovet för Beställarens kunder kan se olika ut och buden kan vara av varierande karaktär. Gemensamt för transportera är att leveranserna är av budkaraktär, det vill säga att leverans/upphämtning sker dörr till dörr och inte via lastkaj eller utlämningsställe.

Buduppdragen sker i huvudsak mellan enheter inom Region Stockholm, men i vissa fall finns även behov att skicka gods utanför Regionen och även utrikes.

Boka transporttjänster

Turbilstransporter är ett slutet transportsystem vilket innebär att transporten, omlastningshanteringen och terminalverksamheten ska vara exklusiv för det gods som fraktas i turbilsflödet. Transporterna bygger på samlastning av olika godsslag som fraktas till eller från kunder och inkluderar returhantering. Godset samlastas då det är motiverat, med syftet att skapa optimerade turer med hög miljönytta. Samlastning ska inte ha någon negativ påverkan på uppdrags utförande. Turbilstransporterna körs med dedikerade bilar som är anpassade för det gods som fraktas.

I turbilsverksamheten transporteras följande godsslag:

  • Medicinska prover
  • Internpost
  • Läkemedel
  • Farligt avfall
  • Sterilgods
  • Övrigt gods

Transportuppdragen sker uteslutande inom Stockholms län/Region Stockholm. Många av kunderna har som uppdrag att förse hela Region Stockholm med vård vilket även innefattar geografiskt avlägsna platser, så som öar eller orter i ytterområden. Det kan därför vara utmanande att planera turer som täcker hela Regionen särskilt i kombination med önskemål om specifika tider för hämtning och leverans. MediCarrier har alltid ambitionen att tillgodose kunders behov av turbiltransporter men i särskilda fall kan MediCarrier tillgodose behovet med en fast budtransport istället. Detta sker huvudsakligen då uppdrag inte kan planeras på turer utan att kvalitet eller ledtider påverkas negativt.

Boka transporttjänster

MediCarrier Transport är upphandlad leverantör för transport och kassering av farligt avfall och el-avfall inom Region Stockholm. Vi hämtar även upp källsorteringskärl och gipsavfall från Folktandvårdens mottagningar.

Samtliga av våra chaufförer har ADR 1.3 Utbildning.

Dokument: Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Boka transporttjänster