Miljöinformation om upphandlingsobjekten

För samtliga centralt samordnade upphandlingsobjekt beskrivna nedan har krav ställts på PVC-fri och icke klorblekt förpackning.

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar – SLL510
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från antimikrobiella ämnen, ftalater och PVC. En del undantag från kraven om PVC och ftalater har dock fått göras på grund av att det inom vissa produktgrupper är begränsad tillgång på produkter som är tillverkade av andra plastmaterial än PVC.
Om produkterna innehåller ftalater och/eller PVC ska leverantören arbeta under avtalstiden för att fasa ut dessa material och ämnen. Produkter som innehåller ftalater och/eller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Bencement – SLL587
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla PVC eller miljö- och hälsofarliga ämnen som är upptagna på SLL:s utfasningslista 2017-2021.

Blod och vätskevärmare – SLL477
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla PVC, ftalater, latex eller bisfenol A över 0,1%. Undantag från kravet gällande PVC har givits för förbrukningsmaterial till låg-, medel- och högflödesvärmare och för ftalater har undantag givits för buffertreservoar till högflödesvärmare. Produkter som innehåller PVC och/eller ftalater är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Blodtomhetsutrustning och förbrukning – SLL592
Miljökrav har ställs på att produkterna ska vara fria från flamskyddsmedel, antimikrobiella ämnen, ftalater och PVC. En del undantag från kraven om PVC och ftalater har dock fått göras. Produkter som innehåller ftalater och/eller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Centrala katetrar med tillbehör – SLL473
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara ftalat- och PVC-fria och fria från de antimikrobiella ämnena silver, triklosan och klorhexidin. Undantag från kravet gällande PVC har givits för CDK-set då det inte finns fullgoda ersättningsmaterial på marknaden för dessa produkter. Produkter som innehåller dessa ämnen är märkta med en triangel i produktkatalogen.

EKG-artiklar – SLL439
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC, antimikrobiella ämnen, allergiframkallande ämnen och Bisfenol A över 0,1%. Undantag från kravet gällande PVC har givits för elektroder och kablar. Utfasning av ftalater och PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden.
Undantag för Bisfenol A har givits för ett antal registreringspapper, som ska vara fria från Bisfenol A senast 1 år efter avtalsstart. Produkter som innehåller PVC eller Bisfenol A är märkta med en triangel i produktkatalogen. Silverföreningar får inte användas i antimikrobiellt syfte men är undantaget om det används för att säkerställa ledningsförmåga i EKG-artiklar. Det har också ställts krav på ultraljudsgel ska vara fri från konserveringsämnen och parfymämnen.

Enteral utrustning – SLL982
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater, PVC, antimikrobiella ämnen och Bisfenol A över 0,1%. Undantag från kravet gällande PVC har givits för ett flertal produkter då det inte finns fullgoda ersättningsmaterial på marknaden för dem. Produkter som innehåller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen. Utfasning av PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden.

Enterala nutritionspumpar – SLL981
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC, antimikrobiella ämnen och ftalater över 0,1%. Undantag från kravet gällande PVC har givits för aggregat, som däremot bör vara PVC-fria om alternativ finns. Produkter som innehåller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Handleds- och fingerortoser – SLL541
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla PVC, antimikrobiella ämnen, nickel och de allergiframkallande ämnena kolofonium och lanolin. Plaster som används för egentillverkning ska inte utveckla giftig gas vid användning enligt faroangivelser i CLP-förordningen. Textilier bör uppfylla kriterier enligt Oeko-Tex 100.

Hemostatika – SLL591
Miljökrav har ställs på att produkterna inte ska innehålla PVC eller mer än 0,1% av Bisfenol A, F och S.

Injektion och infusionsartiklar – SLL470
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater, PVC, antimikrobiella ämnen och bisfenol. Undantag från kravet om PVC har givits för ett antal produkter. Produkter som innehåller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Inkontinensartiklar – SLL520
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater, PVC, antimikrobiella ämnen, de allergiframkallande ämnena kolofonium och lanolin samt parfym. Undantag från kravet om PVC har givits för bland annat urinkatetrar, -flaskor och -påsar. Produkter som innehåller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen. Krav har också ställts på att massa som ingår i absorberande artiklar inte ska ha tillsats av optiska vitmedel eller vara blekt med klorgas. Textilier i fixeringsbyxor ska uppfylla Oeko-Tex 100.

Instrument och sjukvårdsartiklar – SLL480
Miljökrav har ställs på att produkterna inte ska innehålla PVC, ftalater, bisfenol A, F och S samt antimikrobiella ämnen. Undantag från kravet gällande PVC har givits för ett antal produkter då det finns begränsad tillgång till produkter i andra plastmaterial än PVC som uppfyller produktkraven. Produkter som innehåller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Kopparspiral – SLL441
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla PVC.

Kompressionsartiklar – SLL571
Miljökrav har ställs på att produkterna inte ska innehålla PVC, antimikrobiella ämnen över 0,1% eller textilbehandlingsmedlen formaldehyd, DMAC, PCP och alkylfenoletoxilater. Kolofonium och dess föreningar får inte ingå i produkterna över 0,1% då de kan vara allergiframkallande. Undantag har givits för bandageringskit för ödem vilket har märkts med en triangel i produktkatalogen. Om lanolin ingår i produkterna måste det vara angivet. Det är önskvärt, men inget krav, att produkterna uppfyller krav enligt OEKO-TEX® STANDARD 100 för produktklass II.

Kundanpassade set – SLL593
Krav har ställts på att seten ska vara fria från de högfluorerande ämnena PFOS och PFOA. Kolofonium och andra allergena eller hudirriterande ämnen ska inte finnas i häftmassa eller hudskydd. Häftmassa får inte heller innehålla aktivt tillsatta fria monomerer. Vid förnyad konkurrensutsättning kan krav också komma att ställas på att seten ska vara ftalatfria, PVC-fria, fria från Bisfenol A över 0,1% och fria från PFAS. Under avtalstiden ska ett antal fluorerade kolväten fasas ut då de troligtvis kommer förbjudas inom EU.

Laparaskopiartiklar – SLL581
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC, samt ftalater i halter över 0,1%. Undantag från kraven har gjorts för ett antal produkter, och de är märkta med en triangel i katalogen. Produkterna ska inte innehålla ämnen som avsiktligt adderats för att ge antimikrobiell funktion, inte heller nickel. Om produkterna innehåller ftalater och/eller PVC ska leverantören arbeta för att fasa ut dessa under avtalstiden. Leverantören ska även under avtalstiden arbeta för att minska klimatutsläppen från transporterna.

Näringspreparat med tillbehör – SLL980
Miljökrav har ställts på att leverantören under avtalstiden ska arbeta för att byta ut material i näringsförpackningar till biobaserat eller återvunnet material.

Operationsartiklar – SLL583
Operationsartiklar innefattar många olika produktkategorier. För samtliga grupper har krav ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater, PVC och bisfenol A över 0,1%. I de fall undantag har gjorts från kraven har produkterna märkts med en triangel i produktkatalogen.

Kolofonium eller andra allergena och hudirriterande ämnen ska inte finnas i häftmassa eller hudskydd. Häftmassa får inte heller innehålla aktivt tillsatta fria monomerer.

RoHS-direktivet ska vara uppfyllt för elektriska produkter och leverantörer av elektriska produkter ska uppfylla krav enligt förordning (2014:1075) om producentansvar.

Positioneringskuddar och anti-glidmadrasser ska inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel över 0,1%.
Under avtalstiden ska ett antal fluorerade kolväten fasas ut då de troligtvis kommer förbjudas inom EU. Även ftalater och PVC ska fasas ut, och leverantören ska verka för mer miljöanpassade produkter i kategorierna personalkläder, operationsrockar och draperingar. Om avropsvolymen överstiger 1 miljoner SEK/år för värmejackor, byxa, bussarong ska leverantören ta fram en livscykelanalys för den aktuella varugruppen.

Operationshandskar – SLL471
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla PVC, ftalater, antibakteriella ämnen eller klorparaffiner. De får inte innehålla fluorerade ämnen som kan användas som ytbehandling av produkter, men som är svårnedbrytbara i naturen och flera av dem är reproduktionstoxiska. Handskarna får heller inte innehålla azofärgämnen som kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Handskarna ska vara puderfria.

Operationssugutrustning – SLL 580
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara PVC-fria och fria från halogenerade flamskyddsmedel. Produkterna ska också vara fria från antimikrobiella ämnen, vilket innebär att eventuella virus- och bakteriefilter ska filtrera mekaniskt.

Perifer angio- och neuroradiologiprodukter – SLL502
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater och Bisfenol A, F och S i fri form. Under avtalstiden ska leverantören verka för att fasa ut PVC och fluorerade föreningar.

Skärande, koagulerande och kärlförslutande utrustning med förbrukning – SLL436
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater över 0,1 viktprocent, undantag har däremot gjorts för rökutsug inklusive filter och tillbehör samt kablar. Produkterna ska vara PVC-fria, undantag har gjorts för utrustning, rökutsug inklusive filter och tillbehör samt kablar. De delar av produkter som kan komma i kontakt med användarens hud ska inte frige mer nickel än 0,2 μg/cm2/vecka. Antimikrobiella ämnen som avsiktligt adderats för att ge antimikrobiell funktion ska inte förekomma i produkterna. Produkterna ska inte innehålla utvalda flamskyddsmedel i halter över 0,1 viktprocent. Produkterna ska även ha display som är helt fri från kvicksilver. Utfasning av ftalater, PVC och PTFE ska göras av leverantören under avtalsperioden. Produkter som innehåller ftalater och PVC (ej kablar) är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Steriliseringsprodukter – SLL448
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC. Kvittorullar och etiketter ska inte innehålla mer än 0,1% Bisfenol A, F och S i fri form. All pappersråvara ska härstamma från hållbart skogsbruk, optiska vitmedel ska inte vara tillsatta och blekning av massa ska ha skett utan klorgas.

Kemiska produkter ska inte innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen som är upptagna på SLL:s utfasningslista 2017-2021 och tensider som används ska vara lättnedbrytbara. Kemiska produkter får inte heller innehålla mikroplaster, aktivt klor, EDTA, D4, D5, borater och perborater samt nitromysk och polycykliska mysker.

Sutur och staplingsprodukter – SLL582
Miljökrav har ställs på att produkterna ska vara fria från ftalater, PVC, Bisfenol A, F och S över 0,1% samt antimikrobiella ämnen över 0,1%. Undantag från PVC-kravet har givits för staplers med tillbehör samt ligeringstänger och ligeringsklips. Undantag har också givits för det antimikrobiella ämnet triklosan i antimikrobiella resorberbara suturer. Produkter som innehåller dessa ämnen är märkta med en triangel i produktkatalogen. Utfasning av PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden.

Sårbehandling med undertryck – SLL574
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från Bisfenol A över 0,1% och antiseptiska tillsatser (antibiotika, triklosan, triklorban och klorhexidin) över 0,1%. Kolofonium eller andra allergena och hudirriterande ämnen ska inte finnas i häftmassa eller hudskydd. Häftmassa får inte heller innehålla aktivt tillsatta fria monomerer. Utfasning av PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden. Senast 2 år efter avtalsstart ska eventuella ftalater vara utfasade ur produkterna.

Säng- och bäddutrustning – SLL320
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC, ftalater, halogenerade flamskyddsmedel, formaldehyd och andra farliga textilbehandlingsmedel. Textilier ska uppfylla Oeko-Tex 100.

Tryckmätningsset – SLL472
Miljökrav har ställs på att produkterna inte ska innehålla ftalater. Några undantag från kravet har dock fått göras. Om produkterna innehåller ftalater och/eller PVC ska leverantören under avtalstiden arbeta för att fasa ut dessa ämnen och material. Produkter som innehåller ftalater och/eller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Undersökningshandskar – SLL761
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla PVC, ftalater eller miljö- och hälsofarliga ämnen som är upptagna på SLL:s utfasningslista 2017-2021. Undantag från kravet gällande PVC har givits för en typ av undersökningshandske för att det ska finnas ett alternativ för personer som är allergiska mot nitril. Produkter som innehåller PVC är märkta med en triangel i produktkatalogen. Undersökningshandskarna ska också vara puderfria.

Urologiartiklar – SLL512
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater, PVC och antimikrobiella ämnen. För samtliga krav har ett flertal undantag gjorts då det inte finns fullgoda alternativ på marknaden. Produkter som innehåller något av dessa ämnen är märkta med en triangel i produktkatalogen. Medicintekniska produkter av kemisk karaktär ska inte innehålla kemikalier som är upptagna på SLL:s utfasningslista 2017-2021. Utfasning av ftalater och PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden.

Vårdnära skrivare och tillhörande förbrukning – SLL816
Miljökrav har ställts på att skrivare med display ska vara helt fria från kvicksilver. Kvittorullar, etiketter, patientarmband och identitetsband ska inte innehålla ftalater i halter över 0,1 viktprocent. Skrivare, kvittorullar, etiketter, patientarmband, identitetsband och övrigt förbrukningsmaterial ska inte innehålla antimikrobiella ämnen som avsiktligt adderats för att ge antimikrobiell funktion. Kvittorullar, etiketter, patientarmband, identitetsband och övrigt förbrukningsmaterial ska vara helt PVC-fria, inte innehålla bisfenol A, F och C i fri form i haltgränser över 0,1 viktprocent samt inte innehålla kolofonium eller lanolin i haltgränser över 0,1 viktprocent. Undantag har gjorts för PVC gällande vissa positioner av identitetsband, de är märkta med en triangel i katalogen. Leverantören ska arbeta för att fasa ut PVC i dessa produkter under avtalstiden.

Laboratorieartiklar

Blodprovtagningsartiklar – SLL412
Riskavfallsburkar i biokomposit har upphandlats som ett alternativ med lägre klimatpåverkan än riskavfallsburkar i fossil plast. Vidare har miljökrav ställts på att produkterna ska vara ftalat- och PVC-fria. Undantag från kravet gällande PVC har givits för venprovtagningsset och värmedynor då det inte finns fullgoda ersättningsmaterial på marknaden för dessa produkter. Produkter som innehåller dessa ämnen är märkta med en triangel i produktkatalogen. Utfasning av PVC ska göras av leverantören under avtalsperioden. Krav har även ställts på att blykromater i färgpigment inte får förekomma i riskavfallsburkar.

Diabetesprodukter – SLL425
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara PVC-fria och de får ej innehålla utvalda antimikrobiella ämnen i halter över 0,1 viktprocent. Blodsockermätare ska vara halogenfria, får ej innehålla utvalda flamskyddsmedel i halter över 0,1 viktprocent och deras displayer ska vara fria från kvicksilver.

Insulinpumpar, CGM och FGM – SLL426
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara PVC-fria (med undantag för kablar till utrustningen) och de får ej innehålla utvalda antimikrobiella ämnen och ftalater i halter över 0,1 viktprocent. Insulinpumpar och blodsockermätare ska vara halogenfria, deras displayer ska vara fria från kvicksilver och de ska vara fria från utvalda flamskyddsmedel i halter över 0,1 viktprocent. Häftämnen som häftar mot hud ska inte innehålla ämnen vilka är harmoniserat klassificerade som hudsensibiliserande (H317) i halter över 0,1 viktprocent. Krav på utfasning under avtalstiden har ställts för vissa utvalda icke-harmoniserade hudsensibiliserande ämnen samt för PVC i kablar.

Laboratorieartiklar – SLL410
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från ftalater över 0,1 viktprocent, PVC samt bisfenol i fri form i haltgränser över 0,1 viktprocent. Om färgpigment i pipettspetsar innehåller AZO-färgämnen i halter över 0,1 %, ska leverantören under avtalsperioden arbeta för att fasa ut dessa. Under avtalsperioden ska leverantörer som är antagna inom produktgruppen pipettspetsar, verka för utveckling av mera miljöanpassade produkter.

Patientnära analysinstrument och snabbtester – SLL418
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från PVC och bisfenol A, F och S. Produkterna ska också vara fria från förbuds- och utfasningsämnen som finns på Region Stockholms utfasningslista 2017–2021 för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter,  och ska inte innehålla ämnen som är märkta med faroangivelser under Kriteriegrupp 1. Då kit generellt är undantagna från många ämnen enligt utfasningslistan har produkter med förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen märkts med en triangel i produktkatalogen.

Förbrukningsartiklar

Batterier – SLL145
Miljökrav har ställts på att primärbatterier ska vara Svanen-märkta. Samtliga batterier ska vara PVC-fria.

Desinfektion och hygienprodukter – SLL730
Miljökrav har ställts på att produkter, med undantag för raklödder, ska vara oparfymerade. Antimikrobiella ämnen får endast användas i konserveringssyfte och i den minsta funktionella halt som behövs för att uppnå syftet. Produkterna ska inte innehålla de antimikrobiella ämnena triklosan, triklokarban, silver och dess föreningar eller koppar och dess föreningar, med undantag för desinfektionsmedel. Tvättlappar ska vara Svanenmärkta. För kemiska produkter ställdes också miljökrav avseende tensiders nedbrytbarhet, ingående ämnens bioackumulerbarhet, innehåll av farliga kemikalier utifrån Stockholms läns landstings utfasningslista 2012-2016, förbud mot parabener och konserveringsämnen samt begränsning av ämnena EDTA, de cykliska siloxanerna D4 och D5, borater, perborater, nitromysk, polycykliska myskföreningar, mikroplaster och aktivt klor. Undantag har givits för fast tvål som får innehålla EDTA. Etanol i halter över 10% av produkten ska vara producerad av biomassa. Produkter där undantag från något av kraven har gjorts är märkta med en triangel i produktkatalogen.

Husgerådsartiklar – SLL720
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla PVC. Produkterna ska inte heller innehålla bisfenol A, F och S i fri form i haltgränser över 0,1 %.

Livsmedel – SLL900
Krav har ställts på att allt kaffe, vissa tesorter och kaffemjölk (ej laktosfri) ska vara ekologiskt producerade.

Ljuskällor – SLL371
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara fria från halogenerade flamskyddsmedel, PVC och bisfenol A, F och S, samt en begränsning av innehåll av kvicksilver. Plast ska vara halogenfri, d.v.s. fri från brom och klor. LED-ljuskällor med hög energieffektivitet har premierats.

Omhändertagande av vårdens special- och sekretessavfall – SLL1911
Miljökrav har ställts på att plastemballage och riskavfallsburkar ska vara fria från PVC och blykromater i färgpigment. Under avtalstiden ska leverantören arbeta för att byta ut material till biobaserat eller återvunnet material. Miljökrav har också ställts på tjänsten, t.ex. krav på förnybart bränsle, uppfyllande av utsläppskrav enligt Euro 5 och dubbfria däck.

Pappers- och plastvaror – SLL760
Krav har ställts på att mjukpapper ska uppfylla kriterierna för Svanen eller EU Ecolabel. Krav på klorfri blekning och optiska vitmedel i pappers- och kartongmassa har ställts på pappersprodukter. Pappersråvara och skogsråvara som används för att producera regenatfiber av cellulosa ska härstamma från hållbart skogsbruk. Miljömärkta bindor har premierats i upphandlingen. För att minska förbrukningen av fossil olja har ett antal produkter upphandlats i biobaserad- eller återvunnen plast. Återvunnen plast ska inte inte hålla riskkemikalier och leverantören ska ha ett strukturerat arbete för att säkerställa att produkterna inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Sopsäckar och soppåsar har upphandlats i biobaserad- och återvunnen plast. Plastförkläden, fryspåsar, skoskydd, medicinbägare och engångsbäddtextilier har kravställts i biobaserat material vilket har betydligt lägre klimatpåverkan. Produkter tillverkade av biobaserat eller återvunnet material är markerat med en blomma i katalogen och beställningssystemet för att indikera att det är ett resurseffektivt val. Miljökrav har även ställts på att samtliga produkter ska vara fria från PVC, parfym, bisfenol A, F och S i fri form i haltergränser över 0,1% samt antimikrobiella ämnen. Personlig utrustning och besöksrockar ska inte innehålla avsiktligt tillsatta PFAS-ämnen.

Städ- och rengöringsprodukter – SLL731
Miljökrav har ställts på att produkter ska vara fria från ftalater, PVC och antimikrobiella ämnen så som triklosan, silver, koppar och formaldehyd. Produkterna ska vara oparfymerade. För kemiska produkter ställdes också miljökrav avseende tensiders nedbrytbarhet, ingående ämnens bioackumulerbarhet, innehåll av farliga kemikalier utifrån Stockholms läns landstings utfasningslista 2012-2016 samt begränsning av ämnena EDTA, aromatiska lösningsmedel, halogenerade lösningsmedel, alkylfenoletoxilater (APEO), alkylfenomderivat (APD), kvartenära ammoniumsalter, nitromysk och polycykliska myskföreningar, mikroplaster och aktivt klor.

Kontorsartiklar

Almanackor – SLL829
Miljökrav har ställts på att all pappersråvara ska härstamma från hållbart skogsbruk, att blekning av massa skett utan klorgas och att produkterna inte ska innehålla PVC eller mer än 0,1% Bisfenol A F och S.

Blanketter – SLL600
Miljökrav har ställts på att papper ska vara miljömärkt enligt Svanen, EU-blomman, Bra miljöval eller motsvarande. All pappersråvara ska härstamma från hållbart skogsbruk, optiska vitmedel ska inte vara tillsatta och blekning av massa ska ha skett utan klorgas. Produkterna ska inte innehålla PVC eller mer än 0,1% Bisfenol A.

IT-tillbehör – SLL821
Bläck och toner ska inte innehålla ämnen på kemikalielagstiftningen REACHs kandidatförteckning, kvicksilver, kadmium, bly, nickel, krom VI-föreningar, azo-färgämnen eller biocider. Tonerpulver ska inte vara klassificerat som miljö- eller hälsofarligt. Miljömärkta återanvända tonerkasetter har premierats.

Såhär ska ni gå tillväga för att beställa Miljöboxar för återtag av toners: Skicka mail till vic@dustin.se med ”Art.nr 5011163932 Returkartong” i ämnesfältet. Ange leveransadress och antal lådor som önskas. Denna tjänst är gratis. Det finns en returfraktsedel bifogad med boxen.

Kontorsmaterial och Kontorspapper – SLL820
Miljökrav har ställts på att kontorsmaterial inte ska innehålla PVC och ftalater. Inga parfymämnen får vara tillsatta till produkterna. All pappersråvara ska härstamma från hållbart skogsbruk, optiska vitmedel ska inte vara tillsatta och blekning av massa ska ha skett utan klorgas. Kuvert och kopieringspapper ska vara Svanenmärkta. Etiketter ska inte innehålla mer än 0,1% Bisfenol A i fri form. Kemiska produkter ska inte innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen som är upptagna på SLL:s utfasningslista 2017-2021.