MediCarriers miljöarbete

Vårt miljöarbete innebär att vi driver miljöutveckling i alla delar av verksamheten, följer lagar, förordningar och andra krav som ställs på vår verksamhet. Vi strävar efter att göra miljöfrågor till en del av alla anställdas vardag och att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget.

Genom att diskutera och väga in miljöpåverkan kontinuerligt i arbetsuppgifterna har vi identifierat våra viktigaste miljöaspekter. Utifrån dessa är miljömål för verksamheten framtagna samt strategier för övervakning och mätning för att se till att de följs upp ordentligt.

Att minska energianvändningen och att öka andelen förnyelsebara drivmedel för transporterna är några av företagets viktigaste miljöaspekter. Vid expansion ökar transporterna men detta kan ses som gynnsamt för landstinget sett ur ett större perspektiv, eftersom övriga enheter får minskade transporter. Vi genomför miljöronder varje månad och följer då upp hur lokala miljöarbetet fungerar.