Farligt gods enligt ADR-S

I vårt varusortiment finns ett antal kemisk tekniska artiklar som klassas som farligt gods. Vi märker kollin med sådana artiklar enligt reglerna för transport av farligt gods på väg, ADR-S [1]. Märkningen innebär ingen ändring i hanteringen av leveranserna till kund utan gäller för vägtransport så att vi följer lagstiftningen.

För vår del gäller undantagsreglerna om begränsad mängd (LQ = Limited Quantity) och mindre än 1000 poäng per fordonstransport. Vi märker kollin vid behov med LQ-etiketter eller godsdeklaration för farligt gods = gula lappar. När ett kolli med godsdeklaration för farligt gods finns i en vagn märks också vagnen med en likadan gul lapp.

Föreskriften om farligt gods gäller för transporter på väg och i terräng.

[1] Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2002:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).