Om oss

Vi erbjuder ett brett sortiment om ca 14 000 miljöanpassade artiklar, varav ca 4 200 är lagerlagda. Artiklarna som ingår i sortimentet är ett noggrant urval av väl utprovade, testade och miljöbedömda artiklar upphandlade av Region Stockholm.

Våra kunder är i första hand Region Stockholms förvaltningar, bolag, entreprenörer till Region Stockholm samt viss annan verksamhet i regionen.

MediCarriers kvalitetspolicy har som mål att vara kundorienterad och fokuserad på den kundupplevda kvaliteten.

Kvalitet ska genomsyra hela verksamheten och ska grundas på en helhetssyn på våra kunders behov och önskemål, så att vi erbjuder, såväl internt som externt, varor och tjänster med rätt kvalitet.

Varje medarbetare har ansvar för att kunderna ska bli nöjda genom att leverera rätt vara eller tjänst på rätt sätt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris.

Vision, mission och mål

Vision
Varuförsörjning när den är som bäst!

Mission
MediCarrier skall med kompetent personal arbeta med ständiga förbättringar och styras genom tydliga mål för att kunden skall bli nöjd och visionen uppnås.

Mål
MediCarriers övergripande mål är att med ansvar gentemot kunder, uppdragsgivare, anställda och leverantörer fullgöra sin uppgift med sådan effektivitet att fastställda krav på leverans, kvalitet och kostnad uppnås.

Kvalitet
Vi fokuserar på den kundupplevda kvaliteten
MediCarriers kvalitetspolicy har som mål att vara kundorienterad och fokuserad på den kundupplevda kvaliteten.
Kvalitet ska genomsyra hela verksamheten och ska grundas på en helhetssyn på våra kunders behov och önskemål, så att vi erbjuder, såväl internt som externt, varor och tjänster med rätt kvalitet.

Miljö
MediCarrier är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Vårt miljöarbete innebär att vi driver miljöutveckling i alla delar av verksamheten, följer lagar, förordningar och andra krav som ställs på vår verksamhet. Vi strävar efter att göra miljöfrågor till en del av alla anställdas vardag och att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget.

 

Genom att diskutera och väga in miljöpåverkan kontinuerligt i arbetsuppgifterna har vi identifierat våra viktigaste miljöaspekter. Utifrån dessa är miljömål för verksamheten framtagna samt strategier för övervakning och mätning för att se till att de följs upp ordentligt.

Att minska energianvändningen och att öka andelen förnyelsebara drivmedel för transporterna är några av företagets viktigaste miljöaspekter. Vid expansion ökar transporterna men detta kan ses som gynnsamt för Region Stockholm sett ur ett större perspektiv, eftersom övriga enheter får minskade transporter. Vi genomför miljöronder varje månad och följer då upp hur lokala miljöarbetet fungerar.