Nytt om varuförsörjning v25 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Annika Berthold
Annika Berthold,
vd MediCarrier

Detta är sista nyhetsbrevet i den här omgången. Vi tar en paus under sommaren och återkommer i höst. Om du vill ha löpande information om nyheter, leveransstörningar och restnoteringar får du det genom att prenumerera på våra nyheter https://www.medicarrier.se/nyheter/.

Varuförsörjningen via MediCarrier är stabil, det finns gott om skyddsutrustning och andra kritiska artiklar. Vi har förhöjda lagernivåer av många kritiska artiklar inom bland annat anestesi/IVA och operation.

Det globala läget och fortsatta störningar i transportsystemet kan dock ge upphov till sporadiska brister. Ovanpå containerbrist, Suez-stoppet och dess efterverkningar, militärkupp i Myanmar, extremvädret i Texas som påverkade oljeraffinaderier och därmed plastråvara etc., så påverkas transporterna nu också av störningarna som härrör från den sydkinesiska hamnen Yantian. Sedan slutet av maj har stora delar av verksamheten stängts ned för att bromsa spridningen av coronaviruset i regionen. Kapaciteten har i dagarna höjts till 45 procent av normala nivåer. Hamnen i Yantian är en av världens största hamnar och ligger strategiskt i ett transportnav som inkluderar Hong Kong och stora industrikluster i Guangdong. (Källa: Svenska importörer oroas av containerkris | SvD). Det kommer därför fortsatt vara nödvändigt att ha en nära dialog och uppföljning av våra leverantörer.

Med det önskar jag dig en trevlig midsommar! Annika

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Alternativa Clean Air Suits har kommit

Information från SF Upphandling

Under en stor del av våren har vi arbetat med att hitta ett alternativ för de Clean Air Suits som Mölnlycke, nu på grund av militärkuppen i Myanmar, har svårt att leverera till oss. I dagarna har ett alternativt plagg levererats till oss från en finsk leverantör vid namn Logonet. Vi kommer att be vården att testa dessa i skarpt läge så att vi kan försäkra oss om att de fungerar fullt ut innan vi eventuellt lägger ytterligare beställningar på denna artikel. Just nu är regionens behov för sommarperioden och första delen av hösten säkrat. Artikeln går fortfarande inte att beställa utan allokeras ut från MediCarrier utifrån signaler som skickas från respektive sjukhus om hur behovet ser ut.

Smiths Medicals leveranser

Information från SF Upphandling och MediCarrier

För snart två månader sedan intensifierades arbetet tillsammans med Smiths Medical för att hantera en situation med många restnoterade produkter. Listan över restnoteringar har mer än halverats under denna tid och vi har hittat rutiner för att säkerställa att såväl MediCarrier som beställare i vården är uppdaterade på läget och att, i förekommande fall, hitta alternativa, tillfälliga ersättare. Eftersom en stor del av de artiklar som restar är transitartiklar gäller fortsatt att en direktkontakt mellan beställaren i vården och leverantören är bästa sättet att reda ut vilken alternativ produkt som kan lösa problemet. MediCarrier förser därför Smiths Medical med uppgifter om vem som lagt order på transitartiklarna. Skulle du ha några frågor går det bra att höra av sig direkt till Roderick Hopkins, 070-206 28 68, roderick.hopkins@smiths-medical.com.

Medtronic

Information från SF Upphandling

Medtronic har nu skickat epost till de kunder i vården som fått någon leverans av de varor som stoppats i samband med den osäkra sterilisering som skett hos Steril Milano. Varorna returneras därefter löpande från vården till MediCarrier som, när allt kommit in, sänder hela volymen tillbaka till leverantören. Vi uppmanar er som fått epost att svara på detta oavsett om något lager av de drabbade produkterna finns kvar eller inte. Eventuella frågor kan ställas till Louise Wahlstein, +45 28 45 94 34, louise.wahlstein@medtronic.com

Förbrukningsartiklar för vaccination

Vaccinationskampanjen fortgår för fullt och likaså arbetet med att säkerställa att alla relevanta förbrukningsartiklar finns på plats i tid. SF Upphandling och MediCarrier arbetar tätt tillsammans för att följa prognoserna över vilka vaccin som kommer när och vilken förbrukning som då krävs. Självklart är detta ett område där hela världen jagar artiklar och det känns därför skönt att kunna säga att vi har en god framförhållning och redan diskuterar behovet 2022 med våra leverantörer. Tillgången på sprutor och kanyler är säkrad för hela 2021 och första halvåret 2022. Samtidigt behöver vi naturligtvis vara vaksamma på eventuella justeringar i behovet under hösten som kan följa, såsom beslut om vaccinering av andra åldersgrupper. Ett löpande arbete sker också för att flöda ut de artiklar som är aktuella i en ordning som ska göra det så lätt som möjligt för våra vaccinatörer. Ambitionen är att inte behöva göra för täta byten av artiklar, även om flera olika leverantörer bistått med alternativ på såväl injektionssprutor som -kanyler för att täcka regionens behov.

Vaccinationen av allmänheten fortsätter under sommaren och Region Stockholm har nu passerat en miljon vaccinerade personer i länet och totalt är 54,7 procent av invånarna i Region Stockholm vaccinerade med en första dos och 28 procent med en andra. (Källa: www.sll.se)

Bakom kulisserna: Varför blev det tillfälligt leveransproblem på munskydd förra veckan?

Torbjörn Andersson, operativ chef för sjukvårds-/förbrukningsvaror
Torbjörn Andersson,
operativ chef för sjukvårds-/förbrukningsvaror

Information från MediCarrier. Torbjörn Andersson, operativ chef för sjukvårds-/förbrukningsvaror.

Förra veckan var det flera kunder som inte fick sina leveranser av munskydd, vilket skapade en del oro för brist. Vi vill dock poängtera att vi har mycket gott om munskydd. Däremot kan det uppstå andra problem i det mycket stora och komplexa flödet av varor via MediCarrier. Risken har ökat på grund av alla COR-artiklar samt att MediCarrier nu lagerhåller artiklar på tre externa lager, utöver lagret i Lunda. Den intresserade läsaren kan här ta del av en beskrivning om varför det blev tillfälligt leveransproblem.

Munskydd Typ IIR med elastiska öronband och med MC art nr COR133 är ett av de munskydd som tagits in i sortimentet för att säkra tillgängligheten. Artikeln lagerhålls externt och flyttas frekvent till vårt lager i Lunda för hantering vid beställning. När något inte stämmer med den information som finns i systemet, såsom antal i en förpackning, kan det bli följdfel i plocket i vårt lager. Det är alltså en förutsättning att inkommande leveranser överensstämmer med masterdata. Ofta fångas fel av varumottagningen, men när avvikelsen inte är synlig kan det hända att varan ändå levereras in och läggs på plockplatsen. Så var fallet under föregående vecka då förpackningsstorleken skiljde sig åt och plockades utifrån den märkning som fanns vid plockplatsen. När felet upptäcktes spärrades platsen och justerades omgående. Om vi inte agerar blir det saldo-fel och fel i faktureringen. Samtidigt hade en avgång (dvs. leverans till kund) fastnat i systemet och spärrade alla efterföljande plock tills den avgången släpptes. Följdeffekten av detta blev att vi fick över 20 snabborder och flera rapporterade avvikelser med ”saknad vara”.

Det är alltså extremt viktigt att det är rätt från början. Det är en större utmaning i dagsläget på grund av mängden corona-artiklar och tre externlager som inte är integrerade systemmässigt med lagret i Lunda.

Bakom kulisserna: Varför blir det vagnsbrist?

Magnus Hugne, transportchef
Magnus Hugne,
transportchef

Information från MediCarrier. Magnus Hugne, transportchef.

Vagnar som lastbärare är en viktig del i varuförsörjningen och det är ett komplex flöde som hanteras varje dag. Vagnarna går i ett så kallat slutet flöde mellan vårdgivare och MediCarrier med hjälp av transporterna. I de flesta fall hämtar vi vagnar i samband med att vi levererar gods och i den bästa av situationer levererar vi samma antal vagnar som vi hämtar. Det är många faktorer som påverkar flödet av vagnar och därmed tillgången av dem hos MediCarrier. Se exempel nedan på faktorer som har en tydlig påverkan på tillgängligheten av vagn:

Variationer i ordervolymer, det vill säga hur många vagnar som skickas till samma mottagare från en dag till en annan. Stora variationer kräver korrigerande åtgärder exempelvis genom extratransporter för att behålla stabilitet. Långa perioder med volymökningar, såsom veckan innan midsommar och jul/nyår, kan skapa vagnsbrist om vagnarna inte returneras tillbaka i samma takt som vi skickar ut dem från MediCarrier. Balansen har då förskjutits till att vagnarna i större utsträckning finns hos vårdgivaren istället för att de finns tillgängliga hos MediCarrier. Detta blev extra tydligt under pandemin då vi under de mest intensiva perioderna har levererat upp till 50% högre volymer. Vi såg då att vården inte alltid hann packa upp och det dröjde innan vagnarna kom i retur.

Tidsförskjutningar i plocket på MediCarriers lager har en påverkan. Såväl förseningar som att vi ligger för mycket före i plocket kan inträffa, vilket ge en variation i flödet som påverkar vagntillgängligheten.  Om vi inte kan leverera gods enligt schema kan vi inte på ett naturligt sätt hämta tillbaka tomma vagnar hos vårdgivaren i den takt som flödet är designat för.

Användandet av vagnar till andra ändamål än till leverans av förbrukningsvaror via MediCarrier. Vi vet exempelvis att vagnarna ibland används för att förvara och skicka tvätt istället för att returneras tillbaka till MediCarrier. Detta bygger obalanser i flödet och är inte avsikten med användningen av vagnen. Vi vet också att vagnarna används för förvaring och interna transporter hos vårdgivare t ex vid ombyggnationer. Ett exempel är att när vi köper in nya vagnar så försvinner dessa rätt snabbt och vi får tillbaka gamla vagnar som uppenbart har stått i något förråd någonstans (det sitter hylletiketter på vagnen så vi kan se vad de använts till).

Vagnar går sönder och tas ur bruk eller nya vagnar adderas till flödet. Dessa åtgärder påverkar omsättningshastigheten i vagnsflödet.

Störningar och förseningar i transporterna. Exempelvis innebär midsommartrafik, studentfiranden och senaste tidens översvämningar en risk att transporter och leveranser blir försenade.

Ett sätt att kompensera för obalanser i vagnsflödet är att hämta vagnar mer frekvent än bara i samband med leverans. Detta gör vi ofta för att skapa tillgänglighet av vagnar på MediCarrier samt undvika leverans på andra lastbärare, exempelvis leveranser på pall.

Vi köper förstås även mer vagn hela tiden eftersom volymerna ökar över tid. Normal fyller vi på med mer vagn inför midsommar och inför jul/nyår för att motverka vagnsbrist. Tyvärr blev leveransen av nya vagnar inför denna midsommar försenad. Det berodde på global brist på stål och transportproblem. Vi kommer därför lägga en beställning på vagn redan nu för leverans innan jul/nyår.

I MediCarriers IT roadmap ingår en plan på en förstudie för spårning av vagnarna så vi kan hålla koll på hur mycket vagn det finns och var i flödet de finns. Det innebär förstås en investering i en teknisk lösning, men vi ser det som ett nödvändigt steg eftersom rätt tillgänglighet av vagnar är en förutsättning för ett väl fungerande varuflöde. Leverans på pall orsakar merarbete för våra kunder. Det sänker också produktiviteten i MediCarriers plock, eftersom vi då bara kan plocka på en pall istället för upp till tre vagnar i en plockrunda.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading