Nytt om varuförsörjning v22 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Vi följer som vanligt upp de leveransstörningar som har varit eller är mest kritiska.

Leveransstörningar och restnoteringar som uppstår kommuniceras löpande via MediCarriers hemsida https://www.medicarrier.se/nyheter/. Sedan starten av detta nyhetsbrev har vi, utöver publicering på hemsidan, samlat det mest viktiga och akuta här. De kunder som vill ha löpande information får det bäst och snabbast genom att prenumerera på våra nyheter (se länk ovan).

Vi passar också på att puffa för ett forskningsseminarium om kritiska materialflöden, arrangerat av regionledningskontoret (Säkerhet & Beredskap och Strategiskt Inköp).

Vänliga hälsningar, Annika

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Säkerställa tillräckliga lager av operationsartiklar

Information från SF Upphandling och MediCarrier

I takt med att antalet Covidpatienter på sjukhusen nu minskar snabbt kan ett visst utrymme för att öka mängden operationer finnas. Läget ser lite olika ut för regionens olika sjukhus, men MediCarrier och SF Upphandling arbetar för att få fram en så tydlig bild av läget som möjligt. Ur ett varuförsörjningsperspektiv blir detta självklart intressant då det är ett antal andra artiklar som kommer i fokus när det handlar om operationer jämfört med de som behövs för Covidvård. Både vi i regionens varuförsörjningskedja och våra leverantörer är givetvis betjänta av så god framförhållning som möjligt. MediCarrier har under hösten uppdaterat sina system med rätt parametrar för rätt säkerhetslager på operationsartiklarna. För att säkerställa rätt materialtillgång för det ökade antalet operationer görs nu även en extra översyn på de mest kritiska artiklarna.

Kundanpassade epidural- och spinalset från Smiths Medical levereras igen

Information från SF Upphandling

Tillsammans med Smiths Medical har SF Upphandling och MediCarrier fortsatt bevaka och hitta alternativ till restnoterade artiklar. De mest komplexa av dessa har varit de kundanpassade spinal- och epiduralset som stoppats tillfälligt av Smiths kvalitetsavdelning. I dag har vi fått besked att seten åter kan levereras och har tillsammans med Smiths utarbetat ett upplägg för expressleverans från Holland och snabba utleveranser till beställande enheter i vården.

Inom Smiths Bivona-sortiment (trachealkanyler med innerkanyler och andra tillbehör) finns fortsatt ett antal artiklar som restar. Frågor om vilka alternativa lösningar som kan finnas ställs med fördel från dig som väntar på varor direkt till Smiths Medical: Roderick Hopkins, Mobil: 070 206 28 68; roderick.hopkins@smiths-medical.com

Uppdatering: infusionskanyl med injektionsport Venflon Pro Safety från Becton Dickinson

Information från SF Upphandling

SF Upphandling och MediCarrier arbetar kontinuerligt tillsammans med Becton Dickinson och alternativa leverantörer med följdeffekterna av återkallelsen av Venflon Pro Safety infusionskanyler. Syftet är naturligtvis att säkerställa vårdens behov med ordinarie eller alternativa artiklar. Eftersom förändringar av leveransläget inte alltid sammanfaller med utgivningen av detta nyhetsbrev vill vi uppmana dig att följa de uppdateringar som löpande görs på MediCarriers hemsida. https://www.medicarrier.se/nyheter/

Uppdatering: Clean Air Suits

Information från SF Upphandling

Engångskläder för operation har varit en följetong i nyhetsbrevet under våren. Nu har vi äntligen hittat en leverantör som möter de krav vi ställer och varor är på väg till Sverige. Samtidigt har vår ordinarie leverantör, Mölnlycke signalerat att de kommer att få Clean Air Suits producerade i ett annat land i Asien eftersom det just nu, pga. militärkuppen, varit problematiskt att få ut artiklar från Myanmar, där produktionen i vanliga fall sker. Leveranser från en alternativ produktionssite beräknas kunna komma under Q4 i år. Till dess ska vi klara oss genom leveranser från den alternativa leverantör vi nu beställt från.

Vi vill tydliggöra att vi från SF Upphandling under hela våren haft kontakt med flera leverantörer där vi i ett antal sammanhang sett oss tvingade att tacka nej till erbjudanden. Anledningen har varit att vi inte kunnat få se certifikat som visat oss att kläderna möter de krav vi ställer. Här har Vårdhygien Stockholm varit till stor hjälp eftersom det inte alltid är lätt att navigera bland alla olika sorters certifikat avseende standarder på material och kvalitetssäkringssystem för produktion. Vi vet att leverantörer också hör av sig direkt till sjukhusen och vill bara uppmana alla till stor noggrannhet och kritisk granskning. Vår övertygelse är att vi når bästa resultatet genom att samarbeta i dessa frågor.

Inbjudan till forskningsseminarium: Försörjningsberedskap – kritiska flöden

Information från Säkerhet & Beredskap och Strategiskt Inköp, Regionledningskontoret

Ett forskningsprojekt som rör kritiska materialflöden pågår sedan något år. Nu erbjuds du en möjlighet att ta del av en gästföreläsning av forskare från projektet. Mer info finns här.

MediCarrier är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015

Information från MediCarrier

MediCarrier har varit miljöcertifierade sedan 2004. Vart tredje år ska, enligt krav i miljöstandarden, en omcertifiering genomföras vilket för MediCarrier inneburit en omcertifiering i år.  Det är nu klart och bolaget har erhållit sitt certifikat som gäller till 2024. Certifikatet innebär att MediCarrier är miljöcertifierad enligt ISO-standarden 14001:2015 och inbegriper all, vid revisionstillfället gällande, verksamhet inom bolaget: Distribution av sjukvårds- och förbrukningsartiklar, transporttjänster, samt ansvar för regionens beredskapslager av kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården.

Den externa miljörevisionen har under våren genomförts av ett externt, oberoende, ackrediterat revisionsbolag som är upphandlat av Region Stockholm. Målet med revisionen var att kontrollera att MediCarriers miljöledningssystem är i överensstämmelse med certifieringskraven och att det tillämpas i relevanta delar av organisationen. Revisionsresultatet visade att MediCarrier uppfyller kraven och att systemet tillämpas på ett bra sätt, t.ex. gällande identifiering av intressenters krav och hur verksamheten påverkar den yttre miljön.

Vid revisionstillfället kan stora eller mindre avvikelser delas ut av revisionsbolaget. Med stor avvikelse avses att certifikatet är i fara och visar på brister som avsaknad eller misslyckande att uppfylla och underhålla ett miljöledningssystem och dess förmåga att leverera ett resultat som krävs enligt aktuella revisionskriterier, uppnå mål och följa policyn samt myndighets- och kundkrav. Med mindre avvikelse avses enligt standarden en upptäckt/notering som visar på en svaghet i det införda och underhållna ledningssystemet och som behöver åtgärdas för att säkerställa systemets framtida duglighet. Men denna svaghet har inte en betydande inverkan på ledningssystemets förmåga att uppfylla ett krav eller riskerar systemets leveransförmåga.

Vid revisionstillfället erhöll MediCarrier endast en mindre avvikelse vars åtgärder ska redovisas vid uppföljande revison senare i höst. Vi fick även förslag på förbättringsåtgärder som är till för att stärka vårt miljöledningssystem och som är ett sätt för revisorerna att ge tips och råd hur verksamheterna ska vidareutveckla sitt miljöarbete.

Miljöarbetet fortgår under de år som certifikatet gäller och årligen ska interna och externa miljörevisioner genomföras. Samtliga verksamheter kommer minst en gång under treårsperioden att bli reviderade. Miljöledningssystemet ska också underhållas vilket betyder att miljömål och handlingsplaner ska tas fram, miljöaspekt- och kemikalielistan samt lagmatrisen ska revideras, etc.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading