Nytt om varuförsörjning v17 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

I detta nyhetsbrev blir det som vanligt notiser om artiklar i sortimentet – förtydliganden, leveransstatus, problem, etc.

Vi följer upp förra veckans information om projektet Robust varuförsörjning med mer information om det kritiska sortiment som MediCarrier har större lager av.

Vi passar också på och berättar om den nya EU-förordningen som träder i kraft i slutet av maj, Medical Device Regulation (MDR), och vad den innebär för MediCarrier. Mer information i kommande nummer om hur andra delar av regionen påverkas.

Inriktningen i detta nyhetsbrev är att informera om den varuförsörjning och de artiklar som går via MediCarrier – ca 14,000 sjukvårds- och förbrukningsartiklar som är kravställda av vården och upphandlade av SF Upphandling. Men eftersom vi når ut till många inom vården så är det en bra kanal för närliggande information. I detta nummer har vi därför med information om inköpsrapport 2020 från Region Stockholms inköpsdirektör.

Trevlig Valborg! Annika

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 17

När andningsskydd behöver användas vid covid-vård (aerosolgenererande vårdmoment) används i första hand andningsskydd FFP2

Förtydligande information från Vårdhygien Stockholm, HSF

FFP3 med täckt ventil måste på grund av relativ brist reserveras för t ex tuberkulosvård och viss operationsverksamhet.

När andningsskydd behöver användas under nuvarande epidemiologiska läge, bör generellt andningsskydd utan ventil eller med täckt ventil användas.

Andningsskydd FFP2 utan ventil COR295 är beställningsbar från MediCarrier.

Personalkläder för operation

Information från Eva Losman Ragnå, SF Upphandling

Situationen vad gäller personalkläder för operation är fortsatt besvärlig. Det är inflödet av engångskläder som är osäkert och de senaste två veckorna har vi fått mycket små volymer inlevererade. Mölnlycke har indikerat att de hoppas att de till hösten har fått igång produktion av sina Clean Air Suits i en ny anläggning. Till dess behöver vi arbeta tillsammans för att klara oss med de kläder vi har.  Just nu utvärderar vi ett alternativ till engångskläderna. Parallellt med det kommer regionen att utöka stocken av flergångstextilier, både av typen Mertex och Olefin, så vi brygger över till dess att situationen med engångskläder stabiliserats och en ny upphandling på textilsidan hunnit genomföras. Som helhet är det naturligtvis, ur ett hållbarhetsperspektiv, intressant om vi kan använda flergångstextilier i så stor utsträckning som möjligt.

Utgår ur sortimentet: Recept, lösa blad (neutrala)

Blanketten Recept, lösa blad (neutrala) utgår ur MediCarriers sortiment den 29 april 2021. MediCarrier artikelnummer 85647 (Lev art nr 70130).

Efter den 30 april 2021 får den gamla blanketten inte användas och utgår därför omedelbart ur sortimentet. Från den 1 maj 2021 ska enligt Läkemedelsverkets föreskrift en ny receptblankett användas.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2019-32-konsoliderad

Restnoteringar från Smiths Medical

Information från SF Upphandling

Smiths Medical har restar på många produkter den senaste tiden. Vi har en tät kontakt med leverantören och arbetar tillsammans för att hitta alternativ där det är möjligt.

VD Roderick Hopkins säger:
”Delar av sortimentet är påverkat pga. stor efterfrågan i samband med Covid-19. Det gäller framförallt våra blodgassprutor, tuber med sug ovan kuff samt våra produkter inom trakeostomi. Inom dessa områden har produktionen haft problem att hinna ikapp.

Dessutom har vi haft problem på vårt centrallager i USA. Vi har implementerat Covid avstånd på lagret och har tvingats till lägre flöden än normalt. Det känns dock som att vi är igenom den värsta tiden och vi har de senaste veckorna fått ett bättre flöde till Europa. Vi räknar dock fortsatt med störningar till i början på juni och det gäller speciellt på de artiklar där vi haft stor Covid-efterfrågan.”

Säkerhetsmeddelande från Medtronic

Medtronic har skickat ut ett säkerhetsmeddelande till sina kunder. Några av deras produkter har hanterats i en steriliseringsenhet i Italien där osäkerhet uppstått om artiklarna verkligen är sterila. MediCarrier har spärrat de artiklar med berörda batcher som finns i MediCarriers lagersaldo i dagsläget och säkerställer att inga artiklar från berörda batchnummer går ut till vården. MediCarrier har även identifierat och informerat de kunder som köpt av de aktuella artiklarna under den period som säkerhetsmeddelandet avser.

Nu pågår ett inventeringsarbete hos berörda vårdgivare för att säkerställa att artiklarna inte används. De sändningar som MediCarrier nu får från Medtronic av dessa produkter är sterila och det går bra att fortsätta att beställa som vanligt.

En av artiklarna som berörs av ovanstående säkerhetsmeddelande får tillfälligt en ersättning. Detta beror dock inte på steriliseringsfrågan utan är en generell restsituation.

Produktförbättring FilterStop

Information från SF Upphandling

OneMed har förbättrat droppkammaren på sina luftade infusionsaggregat med FilterStop. Den upplevdes som för hård och har nu blivit mjukare och mer följsam.

Från den 3 maj 2021 har infusionsaggregat med luftning 180 cm backventil FilterStop PVC-fri fått den nya droppkammaren. Gammalt art nr 10593, nytt art nr 10703, MC art nr 91689. Information från OneMed finns här.

MediCarrier förenklar hanteringen av beställningsvaror (transit)

På grund av tidigare systembegränsning har MediCarrier tvingats öppna upp och packa om varje unik produkt i vårt beställningssortiment i egen kartong innan godset levererats ut till kund. Detta har inneburit onödigt emballage som levererats till våra kunder.

Från den 4/5 rullas en ny systemlösning ut som möjliggör att beställningsvaror från samma leverantör hanteras kundorderpackat genom hela varuflödet från leverantör via MediCarrier och ut till kund. I och med detta kommer mindre emballage att hanteras vilket är bra för både våra kunder och miljön! Som kund kommer ni att börja märka av effekten under slutet av vecka 18.

Leveranser av sjukvårdsmaterial inför Kristi Himmelsfärd 2021

Information från MediCarrier

Följande information avser alla kunder utom Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje Sjukhus, Capio S:t Görans Sjukhus och Danderyds Sjukhus

Inga leveranser sker från MediCarrier röd dag 13 maj

Byte av leveransdag i samband med röda dagar kostar 300 kr för alla kunder. Ni som har ordinarie leveransdag 14/5 eller 17/5, tänk på att ni måste beställa senast kl. 14:00 tisdag 11/5 respektive onsdag 12/5 för att hinna få er leverans.

Se nedan schema när du senast ska skicka din beställning för att få leverans på din extra leveransdag, om du har ordinarie leveransdag torsdagar.

OBS!
Efter att ni skickat in er order måste ni kontakta kundtjänst och meddela att ni vill ha ordern fredag 14 maj, då det inte sker automatiskt.

Vid frågor, kontakta MediCarrier kundtjänst på telefon: 08-123 128 00, knappval 2.

Ord. leveransdag Ny leveransdag Skicka order senast
Torsdag 13/5 Fredag 14/5 Tisdag 11/5 kl. 14:00

Inköp 2020

Roger Eklund

Fotograf: Anna Molander

Information från Roger Eklund, Inköpsdirektör, Regionledningskontoret

Visste du att Region Stockholm har mer än 6000 avtal med privata leverantörer? Vet du var i organisationen vi gör flest upphandlingar? Visste du att Region Stockholm har en omfattande samverkan med leverantörer, branschföreningar, myndigheter och andra regioner?

I inköpsrapporten för 2020 får du läsa om regionens samlade upphandlingsarbete och om hur pandemin har präglat verksamheten. Du får också ta del av inspirerande exempel på innovativ upphandling.

Inköpsrapporten hittar du på www.sll.se/upphandling

Ökad lagerhållning av ett kritiskt sortiment för robust varuförsörjning

Information från MediCarrier

Regionfullmäktige har beslutat att MediCarrier ska hålla ett beredskapslager med skyddsutrustning och vårdkritiska artiklar som räcker i tre månader. Arbetet med att definiera ett vårdkritiskt sortiment och göra ekonomiska beräkningar för ett beredskapslager har varit en central del av projektet Robust varuförsörjning. Mer information om projektet, som nu är avslutat, finns i förra veckans nyhetsbrev.

Projektet har tagit fram ett förslag på kritiskt sortiment och lagernivåer. Förslaget är samverkat med vårddirektörerna och MediCarrier kommer nu fastställa den kritiska listan i version 1.0. I korthet innebär det att MediCarrier kommer fortsatt ha förstärkt säkerhetslager på ca 1000 artiklar som bedöms som särskilt viktiga.

Grunden i det kritiska sortimentet är artiklar som vården beställer ofta. Beställningsdata från 2019 och 2020 har använts för att täcka in både ett normalläge och ett pandemiläge. Det innebär att det kritiska sortimentet bidrar till en robustare varuförsörjning både vid störningar i inleveranser i ett normalläge och en ökad efterfrågan i ett pandemi-scenario.

Arbetet med det vårdkritiska sortimentet leddes av en arbetsgrupp med representanter från MediCarrier, två konsulter specialiserade på dataanalys och två läkare, specialister inom njurmedicin (SÖS) respektive kirurgi (K).

Ett fastställt kritiskt sortiment är ett viktigt steg. Men det är bara första steget. Nu påbörjas ett stort arbete med att förvalta listan, men också utveckla den tillsammans med vården, SF Upphandling och Strategiskt inköp. Målet är förstås att säkra en robust varuförsörjning så kostnadseffektivt som möjligt.

Ett kvantitativt och kvalitativt analysarbete är grunden

Den första listan över ett kritiskt sortiment togs fram genom data från flera källor:

  • Befintliga listor med viktiga artiklar som utarbetats av en grupp med SF Upphandling, MediCarrier och Strategiskt Inköp under 2020 för att bevaka risk för bristsituation. Dessa listor omfattade 1500 artiklar inom Anestesi/Intensivvård och Operation utifrån förbrukning hösten 2019 och våren 2020.
  • Skyddsutrustning inkluderades genom dataunderlag som upprättats under pandemin inom MediCarrier.
  • Frekvensanalys av över 10 000 artiklar på övriga avtal och bortsortering av artiklar som bedömts inte vara relevanta att ha i beredskapslager.

Därefter gjordes ett utskick av listan till samtliga akutsjukhus, SLSO, S:t Eriks ögonsjukhus och Folktandvården. I arbetet medverkade ett stort antal personer från inköp, logistik och vårdavdelningar. Principen har varit att ha så få artiklar som möjligt inom respektive produktgrupp och enbart artiklar som minst två vårdgivare efterfrågar. I analysarbetet har tillfälliga ersättningsartiklar ingått eftersom ordinarie artiklar i vissa fall inte varit tillgängliga på grund av omfattande leveransstörningar.

Ny EU-förordning gäller från 26 maj – Medical Device Regulation (MDR). Så här påverkas MediCarrier

Information från MediCarrier

Syftet med MDR är ökad transparens och tillgång till information om medicintekniska produkter. Det ska leda till ökad spårbarhet, försvåra för förfalskningar och underlätta återkallande av defekta produkter. En medicinteknisk produkt kan vara ett instrument/apparat, programvara, implantat, reagens, eller annan artikel som är avsedd användas på människor.

MDR ställer högre krav på produkter, tillverkare, importörer och distributörer.

I denna notis fokuserar vi på de krav som ställs på MediCarrier. Nästa vecka är fokus på SF Upphandling. Därefter är planen att belysa påverkan på hälso- och sjukvården, t ex egentillverkning, hantering av implantatkort, specialanpassning av medicintekniska produkter och reprocessing av engångsprodukter.

MediCarrier är Region Stockholms centrallager, men är också en distributör eftersom vi köper in och säljer vidare sjukvårds- och förbrukningsartiklar till vårdgivare i Region Stockholm. Den största förändringen för distributörer är ökat dokumentationskrav, ökad kontroll på produkter, eftermarknadskontroll och krav på spårbarhet. Mer specifikt innebär det att säkerställa att:

  • produkten har en korrekt CE-märkning
  • det finns en korrekt DoC (declaration of conformity) kopplad till produkten
  • etikettering och bruksanvisning är korrekt
  • information om eventuell importör finns kopplad till produkten
  • en unik märkning finns på produktens som innehåller till exempel ett artikelnummer, GTIN och tillverkningsinformation, lot/batch eller serienummer.
  • lagrings- och transportkrav för produkten uppfylls
  • spårbarhet på produkten efterlevs

MediCarrier har ett pågående arbete att säkerställa att bolaget uppfyller dessa krav. MDR ställer större krav på samarbetet mellan de olika aktörerna i försörjningskedjan från tillverkare till slutanvändare. Det innebär bland annat att MediCarrier i många delar är beroende av att rätt krav ställs på produkter och leverantörer i upphandlingen. Mer om förberedelserna inom SF Upphandling i nästa veckas nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading