Nytt om varuförsörjning v13 2021

Detta nyhetsbrev om varuförsörjning är en del av projektet Robust varuförsörjning. MediCarrier är avsändare och innehållet produceras i samverkan med SF Upphandling och vårdgivarna.

Som alltid inför långhelger med flera röda dagar har MediCarrier extra fokus på pålitliga leveranser till vården. På grund av pandemin vidtas extra åtgärder. Påfyllning har skett under denna vecka till beredskapsförråden. Vi har också fyllt på extra mycket från externa lager till plocklagret i Spånga. Det är produktion även långfredag och annandag påsk och det är fortsatt nattskift. Kundtjänst är stängt långfredag och annandag påsk.

Som alltid inför långhelger sker viss bunkring i vården vilket påverkar retur av varuvagnar. Det har därför varit fokus på kommunikation till vården och extra hämtningar av vagnar.

Det var med lättnad som vi kunde ta del av goda nyheten i söndags att containerfartyget i Suez-kanalen började komma loss. Grundstötningen har medfört en hel del extra aktiviteter för att få koll på läget, vilket vi berättar mer om i detta nummer.

Med en tillönskan om Glad Påsk trots ansträngt läge under tredje pandemivågen. Annika

Annika Berthold,
vd MediCarrier
annika.berthold@sll.se

Läget inom varuförsörjning vecka 13

Hur påverkas varuflödet av stoppet i Suezkanalen?

Vi är säkert många som följt det intensiva arbetet med att få loss Ever Given, det gigantiska containerfartyg som fastnade i Suezkanalen den 23 mars. Då ca 12% av världens godstrafik går igenom denna kanal orsakade det en del oro för materialförsörjningen. MediCarrier agerade direkt genom att kontakta leverantörer för att snabbt få en bild om det fanns risk för leveransförseningar. Det finns gott om skyddsutrustning och andra kritiska artiklar i lager. Men det har ju varit osäkert hur långvarigt stoppet skulle bli och det har därför varit viktigt för oss att vara proaktiva.

Alla leverantörer kunde inte direkt spåra vilka artiklar som blev fördröjda men flera kunde identifieras. Vi vet att 5 leverantörer har förseningar. Där är åtgärder identifierade. Dessa åtgärder är bland annat att leverantörer bokar om transport till flyg vid behov och någon har valt att styra om sin transport runt Afrika med några dagars försening till följd av det. Ett område som bevakas är värmejackor – se separat notis om det. Större delen av leverantörerna ser ingen påverkan på sitt varuflöde. Dialogen fortsätter löpande.

Ever Givens plötsliga stopp innebär att en stor mängd fraktfartyg har väntat på att få åka igenom kanalen. Fartyget är nu loss efter 6 dagar och de containerfartyg som köat kan så småningom ta sig igenom kanalen. Det står dock relativt klart att det tillfälliga stoppet kommer få återverkningar under en tid framöver eftersom logistikkedjorna har blivit rubbade. Den här typen av frakter är noggrant schemalagda och varje fartyg har sin slottid i destinationshamnen. Mycket av det som ska distribueras ut i Europa ankommer till Rotterdam, Antwerpen eller Hamburg. Nu blir det sannolikt köbildning i de stora hamnarna.

Ytterligare ett problem många av våra leverantörer tampats med en tid är containerbristen. Containrar att frakta varorna i finns helt enkelt på fel ställe i världen. Problemet i Suez riskerar att förvärra denna brist.

Nästa insats vi tänker oss för att få en förståelse för hur denna incident påverkar varuflödet på medellång sikt är att SF Upphandlingen nu frågar våra leverantörer om de mest kritiska artiklarna. Här kommer vi att använda oss av den listan av kritiska artiklar som tagits fram tillsammans med vården i projektet Robust Varuförsörjning. Listan är inte beslutad än, men eftersom den består av ca 800 artiklar som tagits fram genom frekvensanalys, erfarenheter från pandemin och dialog med vården, så gör vi bedömningen att det är en bra lista att utgå ifrån. Genom att engagera oss i en dialog med leverantörerna hoppas vi få tidiga signaler om eventuella brister och därigenom kunna arbeta med möjliga lösningar. Kanske kan varorna sändas på annat sätt. Flyg är det som skulle ligga närmast till hands, men under pandemin har även tåg med varor gått från Kina. Kanske har leverantörerna alternativa artiklar de kan erbjuda eller så kan sådana ersättningsartiklar finnas hos en annan leverantör.

Utifrån det vi nu vet har vi gjort riskbedömningen att det i det korta perspektivet inte finns någon större risk för leveransförseningar till följd av stoppet i Suezkanalen. Vår förhoppning är självklart att världen snabbt hittar balansen igen efter denna händelse, men i den mån den innebär följdproblem för regionens varuförsörjning så gör vi vad vi kan för att vara förberedda och minimera påverkan på vården.

Värmejackor

Vi har fått återkoppling från en av leverantörerna av värmejackor och tyvärr ligger deras artiklar på ett av fartygen som varit fast i Suez kanalen, vilket gör att leveranstiderna blir längre och leveransdatum är osäkert. Vi kommer fortsätta att allokera ut värmejackor till beredskapsförråden tills vi ser att leveranserna stabiliserar sig.

Kosackmössor

Efterfrågan på operationsmössor av kosackmodell har varit extremt stor i Europa under den senaste tiden. VI har blivit tilldelade små volymer varje vecka. Enligt leverantören ska nu tillgången vara bättre och vi ska tilldelas större volymer inom de närmaste veckorna.

Nyhetsbrevet ges ut av MediCarrier i samverkan med SF Upphandling och vårdgivare inom Region Stockholm.

Ansvarig utgivare: Annika Berthold, annika.berthold@sll.se

Prenumerera på nyheter från MediCarrier

Select list(s)*

Loading